تعرفه های ثبت نام

تعرفه های ثبت نام

ثبت نام دانشجویان

دانشجویان آپادانا  2000000ریال

دانشجویی خارج از آپادانا  2500000ریال

هیأت علمی و اساتید  3500000ریال

مقاله دوم برای هر فرد به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 1500000ریال