اعضای شورای سیاست گذاری

ردیف

نام

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

سمت 

1.   

دکتر سید علی اکبر سیدی

استادیار

پژوهش هنر

عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

دبیر علمی کنفرانس

2.

پرفسور محمد محسن مشکسار

استاد تمام

مکانیک

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا

ریاست کنفرانس

3.    

راضیه اردکانی

استادیار

شیمی نساجی و علوم الیاف

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا

دبیر اجرایی کنفرانس