اعضای شورای سیاست گذاری

ردیف

نام

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

تصاویر

1.   

.......

...

....

......

........  

2.    

.......

.......

.......

.......

.......

3.        

.......

.......

.......

.......

.......  

4.        

.......

.......

.......

.......

.......

5.    

.......

.......

....... .......

.......