اعضای کمیته علمی کنفرانس

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشگاه

تخصص

تصاویر

1

سید منصور بیدکی

دانشیار

دانشگاه یزد

شیمی نساجی

 

2

پدرام پیوندی

دانشیار،

دانشگاه یزد

مهندسی نساجی- پوشاک

 

3

مریم شرزه‌ای

استادیار

دانشگاه یزد

شیمی نساجی

 

4

رستم نمیرانیان

استادیار

دانشگاه یزد

مهندسی نساجی - پوشاک

 

 

5

سعید آجلی

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی نساجی

 

6

سید عبدالکریم حسینی

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

تکنولوژی نساجی و پوشاک

 

7

افسانه ولی‌پوری

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

تکنولوژی نساجی

 

8

حسین ایزدان

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

9

صدیقه برهانی

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

10

فرزانه علی‌حسینی

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

11

مسعود لطيفي

 

استاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تکنولوژی نساجی

 

12

دکتر فریده طالبپور

استاد

دانشگاه الزهرا

شیمی نساجی

 

13

فریناز فربود

استادیار

دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر

 

14

مریم مونسی سرخه

استادیار

دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر

 

15

روشنک داوری

استادیار

دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر

 

16

فروغ مهیار

استاد یار

دانشگاه هنر اصفهان

طراحی رنگ و ظاهر

 

17

راضیه اردکانی

استادیار

موسسه آموزش عالی آپادانا

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

18

سالار ظهوری

استادیار

دانشگاه امام جواد یزد

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

20

اشکان رحمانی

استادیار

دانشگاه هنر و معماری شیراز

فرش، هنرهای سنتی

 

21

ساسان سامانیان

استادیار

دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز

پژوهش هنر

 

22

سیدعلی اکبر سیدی

استادیار

دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز

پژوهش هنر

 

23

اصغر جوانی

دانشیار

دانشگاه هنر اصفهان

پژوهش هنر

 

24

قباد کیانفر

دانشیار

دانشگاه هنر اصفهان

پژوهش هنر

 

25

حمیدرضامقنی پور

استادیار

دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز

پژوهش هنر

 

26

مقداد کمالی مقدم

استادیار

دانشگاه بناب 

مهندسی نساجی شیمی و علوم الیاف

 

27

میثم معزی

دانشیار

دانشگاه بناب 

مهندسی تکنولوژی نساجی

 

28

جواد یکرنگ

استادیار

دانشگاه بناب 

مهندسی تکنولوژی نساجی

 

29

مرضیه رنجبر محمدی

دانشیار،

دانشگاه بناب 

مهندسی نساجی، شیمی و علوم الیاف

 

30

الهام نقاش زرگر

استادیار

دانشگاه بناب 

مهندسی نساجی، تکنولوژی نساجی

 

31

رضا ثقفی

استادیار

دانشگاه بناب 

مهندسی نساجی، تکنولوژی نساجی