اعضای کمیته علمی کنفرانس

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشگاه

تخصص

تصاویر

1

سید منصور بیدکی

دانشیار

دانشگاه یزد

شیمی نساجی

 

2

پدرام پیوندی

دانشیار،

دانشگاه یزد

مهندسی نساجی- پوشاک

 

3

مریم شرزه‌ای

استادیار

دانشگاه یزد

شیمی نساجی

 

4

رستم نمیرانیان

استادیار

دانشگاه یزد

مهندسی نساجی - پوشاک

 

 

5

سعید آجلی

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی نساجی

 

6

سید عبدالکریم حسینی

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

تکنولوژی نساجی و پوشاک

 

7

افسانه ولی‌پوری

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

تکنولوژی نساجی

 

8

حسین ایزدان

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

9

صدیقه برهانی

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

10

فرزانه علی‌حسینی

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

11

مسعود لطيفي

 

استاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تکنولوژی نساجی

 

12

دکتر فریده طالبپور

استاد

دانشگاه الزهرا

شیمی نساجی

 

13

فریناز فربود

استادیار

دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر

 

14

مریم مونسی سرخه

استادیار

دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر

 

15

روشنک داوری

استادیار

دانشگاه الزهرا

پژوهش هنر

 

16

فروغ مهیار

استاد یار

دانشگاه هنر اصفهان

طراحی رنگ و ظاهر

 

17

راضیه اردکانی

استادیار

موسسه آموزش عالی آپادانا

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

18

سالار ظهوری

استادیار

دانشگاه امام جواد یزد

شیمی نساجی و علوم الیاف

 

20

اشکان رحمانی

استادیار

دانشگاه هنر و معماری شیراز

فرش، هنرهای سنتی

 

21

ساسان سامانیان

استادیار

دانشگاه هنر و معماری شیراز

پژوهش هنر

 

22

علی اکبر سیدی

استادیار

دانشگاه هنر و معماری شیراز

پژوهش هنر

 

23

اصغر جوانی

 

دانشگاه هنر اصفهان

پژوهش هنر

 

24

قباد کیانفر

 

دانشگاه هنر اصفهان

 

 

25

مقنی پور

استادیار

دانشگاه هنر و معماری شیراز

پژوهش هنر